Gospodarstwo Rolne

W ramach pakietu polisowego Gospodarstwo Rolne oferujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

 •  Obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • Obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • Mienia ruchomego,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia z OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych reguluje ustawa o ubezpieczeniach  obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Składową gospodarstwa rolnego jest zgromadzone w nim mienie ruchome. W ramach ubezpieczenia Gospodarstwa Rolnego– Mienie ruchome oferujemy naszym klientom ochronę przed m.in. takimi zdarzeniami jak ogień, powódź, huragan czy kradzież. 

Ubezpieczymy Twoje mienie ruchome, czyli:

 • sprzęt rolniczy, np. maszyny i narzędzia, 
 • ziemiopłody,  
 • materiały i zapasy, np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery, 
 • zwierzęta gospodarskie, np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób a także koty i psy, meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi,
 • glazurę, armaturę, kominki i inne tzw. stałe elementy w budynku mieszkalnym, 
 • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym,
 • słomę i siano składowane poza budynkami.

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza właściciela gospodarstwa rolnego i jego współmałżonka przed:

 • następstwami nieszczęśliwych wypadków,
 • następstwami ataku epilepsji albo omdlenia, jeżeli spowodowały one obrażenia ciała,
 • następstwami zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego dla osób przed 30 rokiem życia.

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia Gospodarstwa Rolnego – NNW jest posiadanie w obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i/lub obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych.