Grupowe ubezpieczenie typ P Plus

Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.). Minimalna liczba pracowników konieczna do zawarcia umowy ubezpieczenia to 30 osób związanych formalnie z zakładem pracy.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat, a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

Korzyści

Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Ubezpieczenie pełni funkcję ochronną (bez uwzględnienia możliwości gromadzenia kapitału). Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

 • na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:
  • nieszczęśliwym wypadkiem,
  • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
  • wypadkiem komunikacyjnym,
  • wypadkiem przy pracy.
 • na wypadek śmierci członków rodziny:
  • małżonka,
  • małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • dziecka,
  • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego.
 • na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,
 • na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
 • na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:
  • operacji chirurgicznej,
  • leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus,
  • leczenia specjalistycznego,
  • zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
  • opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
  • doraźnej ochrony medycznej.
 • na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:
  • niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
  • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
  • poważnym uszkodzeniem ciała,
  • złamaniem kości,
  • trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
  • ciężką chorobą.
 • na wypadek utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego.  

Umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych. Warunki ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń podlegają negocjacjom.
Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.
Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń oraz liczby wieku, płci i zawodu osób przystępujących do ubezpieczenia.